Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phiếu yêu cầu chứng thực;

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Văn bản nhận tài sản thừa kế (03 bản).

- Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh giữa người để lại di sản với người được hưởng di sản, nếu là người được hưởng di sản theo pháp luật; Bản sao di chúc, Giấy chứng tử của người để lại di sản nếu là người được hưởng di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người; Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh giữa người để lại di sản với người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là người duy nhất.

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

- Xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trả ngay trong ngày

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã

Cơ quan thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Lệ phí chứng thực: 50.000 đồng

(Thông tư liên tịch số: 93//2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Lời chứng

Yêu cầu thực hiện
Kết quả thực hiện

- Phiếu yêu cầu chứng thực;

- Văn bản nhận tài sản thừa kế;

(Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006)