Tên thủ tục
Thủ tục: Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất.
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (Theo mẫu).
  • Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Thông tư liên bộ số 04/2006/TTLB /BTP-BTNMT ngày 18/4/2005 về hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất)

Phí, lệ phí

- Lệ phí đăng ký biến động sử dụng đất: 15.000 đồng/giấy chứng nhận ở đô thị (Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính theo quy định; Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

- Chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm