Tên thủ tục
Thủ tục: Giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định..

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)   

(Mẫu số 02/ĐĐ)

- Danh sách các hộ xin giao đất của hộ gia đình, cá nhân;

- Phương án giao đất của hội đồng tư vấn giao đất cấp xã;

- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện giao đất;

- Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện giao đất;

- Tờ trình của UBND cấp xã về giao đất làm nhà ở.

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

- Sổ hộ khẩu + chứng minh nhân dân (có chứng thực)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố, thị xã

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn xin giao đất để làm nhà ở (dùng cho hộ gia đình, cá nhân) (Mẫu số 02/ĐĐ - Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 2/8/2007 Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính).

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp GCNQSDĐ: 25.000đ

- Miễn đối với các hộ gia đình ở nông thôn

(Quyết định số 1203/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Quyết định hành chính              

 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm