Tên thủ tục
Thủ tục: Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin giao đất ở
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất
  • Phương án giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất cấp xã, phường.
  • Quyết định thành lập hội đồng tư vấn giao đất của xã.
  • Ý kiến của hội đồng tư vấn
  • Danh sách niêm yết công khai các trường hợp được giao đất.
  • Biên bản kết thúc công khai
  • Tờ trình của UBND xã, phường về việc giao đất làm nhà ở.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ (Không kể thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và  Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn xin giao đất để làm nhà ở (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính)

- Tờ khai Lệ phí trước bạ

(Thông tư liên bộ số 30/2005/TTLB/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính).

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đất đai ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ địa chính.

- Theo thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí địa chính theo quy định.

- Thông tư liên bộ số 30/2005/TTLB /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 về hướng dẫn luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v Ban hành quy chế về giao đất  xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 3310/QĐ-CT ngày 13/11/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai tại UBND xã, phường thuộc thành phố Vĩnh Yên.

- Hướng dẫn số 3957/LN ngày 69/11/2006 của Liên ngành Cục thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường - Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc v/v thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT về việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Hồ sơ đính kèm