Tên thủ tục
Thủ tục: Tặng cho quyền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần  (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định..

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai (nếu có).

- Văn bản ủy quyền hoặc văn bản phân chia di sản thừa kế (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài  nguyên  và  Môi trường)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận                      

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm