Tên thủ tục
Thủ tục: Nhận thừa kế quyền sử dụng đất
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Di chúc; văn bản phân chia tài sản thừa kế; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật; Đơn đề nghị của người nhận thừa kế trong trường hợp người thừa kế là duy nhất.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ liên quan về quyền sử dụng đất.
  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người nhận thừa kế quyền sử dụng đất (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý và  quản lý hồ sơ địa chính)

Phí, lệ phí

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy chứng nhận.

(Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí).

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

- Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật đất đai ngày 26/11/2003

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ địa chính

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TNMT về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất và thực hiện các quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Quyết định số 49/2007 ngày 14/8/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v ban hành quy chế về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hồ sơ đính kèm