Tên thủ tục
Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích, thay đổi về quyền, về nghĩa vụ tài chính.
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai tiền sử dụng đất

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sở dụng đất theo quy định tại khoản 1,2,5 điều 50 Luật đất đai 2003;

- Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất.

- Biên bản kiểm tra hiện trạng thửa đất;

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 17 ngày làm việc kể từ ngày phòng TN&MT nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND huyện, thành, thị xã

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007)

- Tờ khai tiền sử dụng đất (nếu có) (Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/04/2005)

Phí, lệ phí

- Lệ phí địa chính: 15.000đồng/1 giấy chứng nhận (đối với khu vực đô thị)

- Khu vực khác: 7.500đ/1GCN

 (Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Tên mẫu đơn, tờ khai

Giấy chứng nhận

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm