Tên thủ tục
Thủ tục: Cam kết bảo vệ môi trường
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản cam kết đề nghị xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

(theo mẫu)

- Bản cam kết bảo vệ môi trường

- Báo cáo khả thi dự án.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ

Thời hạn giải quyết

Thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cá nhân                                                              

- Tổ chức

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và      Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Văn bản cam kết đề nghị xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên & Môi trường)

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy xác nhận

- Bản cam kết

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm