Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi cư trú.

Cán bộ phòng Lao động - TB&XH xã, thị trấn tổng hợp, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - TB&XH huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định).

Bước 4: Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội - tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết theo quy định.

Bước 5: Thông báo cho cán bộ Lao động - TBXH các xã, thị trấn đến nhận kết quả để trả cho công dân.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại tại UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (mẫu số 13).

- Hồ sơ người có công với cách mạng.

- Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết

Theo kế hoạch

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                              

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TBXH

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - TBXH UBND cấp huyện.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Thẻ 

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm