Tên thủ tục
Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình cá nhân
Mã thủ tục
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu);

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và  5 Điều 50 Luật đất đai (nếu có);

- Văn bản uỷ quyền xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (nếu có)

- Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực);

- Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;

- Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

- Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;

- Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

- Biên bản kết thúc công khai;

- Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp đủ điều kiện;

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai danh sách và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định)

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân                                                               

Đối tượng thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu 04a/ĐK - Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007).

Phí, lệ phí

- Lệ phí địa chính: 25.000đồng/1 giấy chứng nhận (Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

- Miễn lệ phí đối với hộ gia đình nông thôn,

(Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Giấy chứng nhận;

- Quyết định hành chính

Yêu cầu điều kiện thực hiện
Hồ sơ đính kèm