Mua sắm tủ sấy Parafin tuần hoàn khí nóng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế Vĩnh Yên

13/12/2019

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20191229643   -   00 Thời điểm đăng tải  11/12/2019 11:41
 Số hiệu KHLCNT 20191229502
 Tên KHLCNT Mua sắm tủ sấy Parafin tuần hoàn khí nóng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại trung tâm y tế Vĩnh Yên
 Lĩnh vực  Hàng hóa
 Bên mời thầu Z042890 - Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Yên
 Tên gói thầu Mua sắm tủ sấy Parafin tuần hoàn khí nóng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại trung tâm y tế Vĩnh Yên
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Chi thường xuyên
 Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 10 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 11/12/2019 - 11:41 Đến ngày  23/12/2019 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 23/12/2019 - 09:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 191.000.000 VND (Một trăm chín mươi mốt triệu đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 2.388.000 VND (Hai triệu ba trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn