Kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

11/03/2020

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200320133   -   00 Thời điểm đăng tải  10/03/2020 16:06
 Số hiệu KHLCNT 20200309681
 Tên KHLCNT Kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Z042236 - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VĨNH PHÚC
 Tên gói thầu Kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Nhà nước của tỉnh
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/03/2020 - 16:06 Đến ngày  20/03/2020 - 16:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 20/03/2020 - 16:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.923.982.000 VND (Hai tỷ chín trăm hai mươi ba triệu chín trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn