Cung cấp dịch vụ duy trì vệ sinh trụ sở Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy năm 2020

10/04/2020

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200416279   -   00 Thời điểm đăng tải  08/04/2020 16:02
 Số hiệu KHLCNT 20200401741
 Tên KHLCNT Cung cấp dịch vụ duy trì vệ sinh trụ sở Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy năm 2020
 Lĩnh vực  Phi tư vấn
 Bên mời thầu Z049238 - Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
 Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ duy trì vệ sinh trụ sở Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy năm 2020
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cung cấp dịch vụ duy trì vệ sinh trụ sở Văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy năm 2020
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 256 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 08/04/2020 - 16:02 Đến ngày  15/04/2020 - 16:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 15/04/2020 - 16:00
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 398.701.000 VND (Ba trăm chín mươi tám triệu bảy trăm lẻ một nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn