Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

05/06/2020

HÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200605608   -   00 Thời điểm đăng tải  02/06/2020 14:22
 Số hiệu KHLCNT 20200605259
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà văn hóa tổ dân phố Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
 Lĩnh vực  Xây lắp
 Bên mời thầu Z049323 - UBND phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Chủ đầu tư UBND phường Ngô Quyền. (Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
 Tên gói thầu Xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Nhà văn hóa tổ dân phố Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 02/06/2020 - 14:22 Đến ngày  12/06/2020 - 14:30
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 12/06/2020 - 14:30
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.696.282.000 VND (Hai tỷ sáu trăm chín mươi sáu triệu hai trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn)
BẢO ĐẢM DỰ THẦU
 Số tiền bảo đảm dự thầu 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng chẵn)
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
Ban ve.pdf

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn