Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vĩnh Yên

11/01/2021

THÔNG TIN CHUNG

 

 Số TBMT

20201216352   -   00

Thời điểm đăng tải 

31/12/2020 10:51

 Số hiệu KHLCNT

20201216166

 Tên KHLCNT

Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vĩnh Yên

 Lĩnh vực 

Phi tư vấn

 Bên mời thầu

Z080306 - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Yên

 Tên gói thầu

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Gói số 2)

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Vĩnh Yên

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày

THAM GIA DỰ THẦU

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

31/12/2020 - 10:51

Đến ngày 

08/01/2021 - 16:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

MỞ THẦU

 Thời điểm đóng/mở thầu

08/01/2021 - 16:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

425.648.000 VND (Bốn trăm hai mươi năm triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 Số tiền bảo đảm dự thầu

5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hồ sơ mời thầu

Tệp tin khác:
EHSYC GOI SO 2.pdf


Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn