Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên

13/01/2021

Số TBMT

 

20210106139   -   00

Thời điểm đăng tải 

06/01/2021 11:12

 Số hiệu KHLCNT

20201262561

 Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z091540 - Văn phòng Thành ủy Vĩnh Yên

 Chủ đầu tư

Văn phòng Thành ủy Vĩnh Yên; Địa chỉ: Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 Tên gói thầu

Gói thầu xây lắp

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

THAM GIA DỰ THẦU

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

06/01/2021 - 11:12

Đến ngày 

13/01/2021 - 14:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

MỞ THẦU

 Thời điểm đóng/mở thầu

13/01/2021 - 14:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

1.832.074.000 VND (Một tỷ tám trăm ba mươi hai triệu bảy mươi bốn nghìn đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 Số tiền bảo đảm dự thầu

20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hồ sơ mời thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn