Gói thầu Xây lắp + thiết bị điểm trường cho Trường tiểu học Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

10/03/2021

Số TBMT

20210316694   -   00

Thời điểm đăng tải 

08/03/2021 22:07

 Số hiệu KHLCNT

20200938749

 Tên KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Điểm trường cho Trường Tiểu học Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

 Lĩnh vực 

Xây lắp

 Bên mời thầu

Z009016 - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên

 Chủ đầu tư

Ban quản lý dự án đầu tư và đầu tư thành phố Vĩnh Yên Địa chỉ chủ đầu tư: Số 9 đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên

 Tên gói thầu

Gói thầu Xây lắp + thiết bị

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Điểm trường cho Trường tiểu học Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

 Loại hợp đồng

Theo đơn giá cố định

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

540 Ngày

THAM GIA DỰ THẦU

 Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

08/03/2021 - 22:07

Đến ngày 

29/03/2021 - 14:00

 Phát hành E-HSMT

Miễn phí

 Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

MỞ THẦU

 Thời điểm đóng/mở thầu

29/03/2021 - 14:00

 Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Dự toán gói thầu

38.859.546.000 VND (Ba mươi tám tỷ tám trăm năm mươi chín triệu năm trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

 Số tiền bảo đảm dự thầu

1.100.000.000 VND (Một tỷ một trăm triệu đồng chẵn)

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

 Hồ sơ mời thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: thongtindauthau.com.vn