Cải tạo, mở rộng nhà văn hóa tổ dân phố Tân Phúc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

05/07/2021

Hình thức thông báo

 

Thay đổi

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210684028 - 01

Số hiệu KHLCNT

20210684017

Tên KHLCNT

Cải tạo, mở rộng nhà văn hóa tổ dân phố Tân Phúc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

UBND phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tên gói thầu

xây dựng công trình

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

360 Ngày

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

26/06/2021 22:14

Đến ngày

07/07/2021 09:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời điểm đóng/mở thầu

07/07/2021 09:00

Địa điểm mở thầu

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Dự toán gói thầu

1.690.017.000 VND (Một tỷ sáu trăm chín mươi triệu mười bảy nghìn đồng chẵn)

Số tiền bảo đảm dự thầu

20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh

Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Quyết định phê duyệt http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png
Hồ sơ thiết kế http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Tệp tin khác:

E-HSMT 27.doc http://muasamcong.mpi.gov.vn/index-portlet/images/big-icon.png

Nguồn: thongtindauthau.com.vn