UBND thành phố Vĩnh Yên vừa triển khai kế hoạch tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2021

08/04/2021

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa triển khai kế hoạch tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2021. Với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Thời gian tổ chức từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

Theo đó, trước thời điểm tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 30/3/2021 đến 30/4/2021). Cấp thành phố, xã, phường, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo phù hợp, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Phối hợp xây dựng và ban hành các tài liệu, hướng dẫn về các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn phù hợp với từng nhóm đối tượng; xây dựng và phát các chuyên mục, chương trình cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức hội nghị chia sẻ các thông tin của các mô hình bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ tại các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn. Từ ngày 30/4/2021, tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trên các tuyến phố chính, nơi tập trung nhiều đơn vị doanh nghiệp.

 

An toàn vệ sinh lao động (Nguồn ST)

 

Trong Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 01/5/2021 - 31/5/2021). Tiếp tục, tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động, tuyên truyền về Luật ATVSLĐ; tổ chức các đoàn kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ trong Tháng hành động về ATVSLĐ. Trong đó, tập trung kiểm tra đối với các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc thực hiện các quy định của pháp luật ATVSLĐ, công tác huấn luyện ATVSLĐ; phối hợp với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ tổ chức các hoạt động tư vấn, chọn cử chuyên gia huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ các cấp các ngành tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trong phạm vi quản lý. Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động.

Nguyệt Ánh

Các tin đã đưa ngày: