Thành phố Vĩnh Yên: Triển khai kế hoạch tạo việc làm trong nước và đưa lao động ảnh thành phố đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2021

27/04/2021

Năm 2021, thành phố Vĩnh Yên phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.300 lao động. Trong đó, đưa được 30 lao động thành phố đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

Để đạt được chỉ tiêu phấn đấu, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch tạo việc làm trong nước và đưa lao động thành phố đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Theo kế hoạch, để giải quyết việc làm trong nước thành phố chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp phát triển mô hình gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề đào tạo theo địa chỉ sử dụng để phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng, đáp ứng quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động việc làm bền vững, đẩy mạnh triển khai và đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm ngoài tỉnh để xúc tiến đưa lao động ngoại tỉnh đến làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm duy trì việc làm cho người lao động...

Về giải quyết việc làm thông qua đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đủ điều kiện pháp lý năng lực hoạt động để tham gia tuyển chọn đưa lao động của thành phố đi làm việc ở nước ngoài. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý về kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng tác viên cấp cơ sở ở. 

Qua đó, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về giải quyết việc làm cho người lao động, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và tăng cường an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: