UBND thành phố triển khai kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn năm 2022

11/01/2022

UBND thành phố Vĩnh Yên vừa triển khai Kế hoạch Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022 nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT), tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời, để người CHXAPT có việc làm, thu nhập ổn định, sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Các chỉ tiêu được triển khai tại kế hoạch: Phấn đấu 100% người CHXAPT được tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ học nghề; 5-10% người CHXAPT (từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi) được đào tạo nghề theo nguyện vọng; 100% người CHXHPT được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; 50% số người CHXAPT có nhu cầu vay vốn tự tạo việc làm được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hoặc từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội; phấn đấu 100% người CHXHPT được tư vấn về thị trường, đơn hàng phù hợp với giới tính, độ tuổi, khả năng của người lao động. Tại kế hoạch đã triển khai các nhiệm vụ liên quan tới các phòng,ban đơn vị của thành phố, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố ban, đoàn thể, tổ chức có liên quan phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người CHXAPT có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng tại các khu dân cư. UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan, giúp đỡ người CHXAPT tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

                                                                         Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: