Hỏi: Đang trong thời gian tập sự có được điều động từ xã, phường này sang xã, phường khác không?

24/10/2017

Theo Mục 5 (từ Điều 22 đến Điều 26) Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn quy định về chế độ tập sự: Sau khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự; người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự gửi cơ quan sử dụng công chức.

Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của chức danh công chức đang tập sự thì cơ quan quản lý công chức ra quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức được tuyển dụng.

Người tập sự có thể bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

-Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

-Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

- Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, không thực hiện việc điều động đối với công chức đang trong thời gian tập sự./.

 

Chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: