Hỏi: Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế được tính như thế nào?

01/11/2017

Trả lời: Việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính theo thời gian thực tế làm việc tại nơi có các yếu tố độc hại, nguy hiểm; nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng 1/2 ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc.

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: