Đã kết hôn, có được một mình đứng tên sổ đỏ?

17/07/2018

Hỏi: Tôi đã đăng ký kết hôn, hiện tôi mua 1 mảnh đất và muốn đứng tên một mình. Vợ tôi cũng đồng ý cho tôi đứng tên, tuy nhiên căn cứ Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình, UBND xã từ chối công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất.

Vợ tôi đồng ý cho tôi đứng tên, giấy thỏa thuận về tải sản vợ chồng ông lập thì cơ quan nào công chứng giấy thỏa thuận này? Nếu tôi và vợ tôi làm giấy thỏa thuận đây là tài sản riêng, là nguồn thu nhập riêng của tôi thì cơ quan nào chứng thực? Trường hợp giấy thỏa thuận được công chứng thì tôi có được quyền đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trả lời:

Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về thoả thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng: “Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thoả thuận thì thoả thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thoả thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn”.

Căn cứ Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì: “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này”.

Khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung quy định: “1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sở hữu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác”.

Thực tế, trường hợp của ông có đăng ký kết hôn và muốn mua đất chỉ đứng tên ông. Căn cứ vào các quy định trên thì ông không có văn bản thoả thuận chế độ tài sản của vợ chồng trước khi kết hôn, không có văn bản phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và không có giấy tờ chứng minh tài sản đó là tài sản riêng. Như vậy, UBND xã từ chối chứng thực hợp đồng chuyển nhượng của ông chỉ đứng tên một người là có cơ sở.

Nếu ông muốn chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, đề nghị liên hệ Văn phòng công chứng để thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: