Có trích lục khai sinh trực tuyến được không?

05/01/2021

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch thì “…. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính”.

Khoản 2 Điều 57 Luật Hộ tịch quy định: “Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là căn cứ để cấp bản sao trích lục hộ tịch”.

Hiện nay, do Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được hoàn thiện, đưa vào vận hành đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc nên việc cấp bản sao trích lục hộ tịch (trong đó có bản sao Giấy khai sinh) từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa thực hiện được, chỉ thực hiện được việc cấp bản sao trích lục từ Sổ hộ tịch.

Do đó, người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch có thể trực tiếp thông qua hệ thống bưu chính (bưu điện) hoặc thông qua người đại diện (theo ủy quyền) gửi tờ khai theo mẫu quy định tới cơ quan quản lý Sổ hộ tịch (UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi đang lưu giữ Sổ hộ tịch) để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: