Hỏi: Đổi họ cho con có ảnh hưởng tới quyền nuôi dưỡng?

12/10/2017

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con.
Như vậy, đối với trường hợp của bạn, để thay đổi họ con bạn trong giấy khai sinh sang họ của người cha thì trước tiên, bạn cần làm thủ tục xác định cha cho con theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 24, 25 Luật Hộ tịch 2014. Việc xác định cha cho con trong trường hợp này sẽ làm phát sinh quan hệ cha con cũng như quyền, nghĩa vụ giữa cha của con bạn và con bạn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Theo đó, cha mẹ có nghĩa vụ và quyền trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình (khoản 2 Điều 69) và cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình (khoản 1 Điều 71).

Sau khi xác định cha cho con và thay đổi họ của con trong giấy khai sinh thì bạn và cha của con bạn có thể thỏa thuận với nhau về quyền nuôi con. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi khi có yêu cầu, căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Quyền lợi của con có thể được xem xét qua điều kiện kinh tế, điều kiện tinh thần, phẩm chất đạo đức, điều kiện sức khỏe, điều kiện công việc và thời gian dành cho con, điều kiện môi trường sống,… của 2 bên cha mẹ. Hiện nay, pháp luật chỉ dành quyền ưu tiên nuôi con cho người mẹ khi con dưới 36 tháng tuổi (khoản 3 Điều 80 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014). Do đó, đối với trường hợp của bạn, bạn và cha của con bạn có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc nuôi dưỡng con.

Trong trường hợp bạn là người trực tiếp nuôi con thì theo Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cha của con bạn có các nghĩa vụ, quyền như: có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi; có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con; có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Nếu người đó lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó. Đồng thời, theo Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, bạn cũng có nghĩa vụ, quyền đối với người cha như sau: có quyền yêu cầu người cha thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; yêu cầu người cha cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình; không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Nguồn: hdpl.moj.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: