Chế độ ốm đau được hưởng thế nào? 16/09/2015

Theo Điều 21, Luật BHXH thì “Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH

Chế độ nghỉ hằng năm của người lao động thế nào? 16/09/2015

. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động...

Các tin đã đưa ngày: