PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

01/10/2020

Điện thoại: 0211.3861188   
Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Email: honght-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Email: hangnt-vinhyen@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Lê Thị Phương Linh

 

Các tin đã đưa ngày: