PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

15/05/2014

Điện thoại: 0211.3862386
Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy

Phó phòng: Đoàn Thanh Tùng

Phó phòng: Trần Thị Thu Huyền

 

          1. Chức năng:

            1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin trên địa bàn Thành phố.

            2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

            2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về các lĩnh vực: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin trên địa bàn Thành phố.

            2. Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, Thông tin và Truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

            3. Trình Chủ tịch UBND Thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND Thành phố.

            4. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch, báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; chống bạo lực gia đình; ứng dụng công nghệ thông tin...

            5. Giúp UBND Thành phố hướng dẫn, thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về văn hóa, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

            6. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thành phố thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, bảo vệ tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.       

            7. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn Thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch, thông tin và truyền thông.

            8. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở hoạt động dịch vụ: văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch, các điểm vui chơi công cộng, báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin; cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn Thành phố.

            9. Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao - Du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

            10. Giúp UBND Thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, văn hóa phẩm, các hoạt động dịch vụ băng đĩa hình, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn... trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

            11. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn Thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

            12. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, Thông tin và Truyền thông.

            13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường.

            14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Thành phố và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

            15. Quản lý cán bộ, công chức của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Thành phố.

            16. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND Thành phố.

            17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: Phòng văn hóa TT

Các tin đã đưa ngày: