PHÒNG KINH TẾ

01/10/2020

Điện thoại: 0211.3862786  
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Khánh

Phó phòng: Lê Mạnh Cường
Phó phòng: Trần Đình Trọng

  

Chức năng và nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp; thương mại; khoa học và công nghệ. Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên ngành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về các lĩnh vực công thương, khoa học công nghệ, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn để UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công thương, khoa học và công nghệ trên địa bàn.

 2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực quản lý của Phòng thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 4. Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

5. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng và các dịch vụ công theo quy định của pháp luật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

6. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

7. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

 9. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

10. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố.

11. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.

12. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thành phố thuộc lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

13. Làm nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai&TKCN; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn thành phố, thị xã.

14. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực của phòng theo quy định của pháp luật.

15. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND thành phố.

16. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

17. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp; thương mại; khoa học và công nghệ cho cán bộ, công chức đối với UBND các xã, phường.

18. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu, giúp UBND thành phố giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; công nghiệp; thương mại; khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

 

Nguồn: Phòng Kinh tế

 

Các tin đã đưa ngày: