THANH TRA

26/07/2018

Điện thoại: 0211.3860521  
Chánh Thanh tra: Hoàng Đình Thuật

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thành San
Phó chánh thanh tra: Nguyễn Anh Tuấn

 

* Chức năng:.

Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có trách nhiệm giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh tra thành phố.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao.

3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Cụ thể:

- Trình UBND thành phố ban hành quyết định về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND thành phố chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND thành phố hoặc Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND cấp xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với UBMTTQ thành phố hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban thanh tra nhân dân cấp xã, phường.

- Về Thanh tra:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND cấp xã, phường, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

+ Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

+ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Chủ tịch UBND thành phố.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Hướng dẫn UBND cấp xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị huộc quyền quản lý của UBND thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND thành phố trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

+ Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố khi được giao.

+ Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; Trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định.

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND thành phố.

- Về phòng, chống tham nhũng.

+ Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND thành phố.

+ Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng.

+ Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

+ Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra cấp huyện theo quy định của pháp luật; Được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra cấp huyện.

 

Nguồn: Thanh tra Thành phố

 

Các tin đã đưa ngày: