BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

25/05/2014

Điện thoại: 0211.3840607 

Giám đốc: Vũ Hoàng Mạnh

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đốc: Vũ Thế Anh

Phó giám đốc: Trần Vĩnh Dương

 

 * Chức năng:

             - Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên.

- Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên được giao quản lý các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước do UBND thành phố Vĩnh Yên giao.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Triển khai việc lập quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất theo quy định đối với các dự án xây dựng mới triển khai;

2. Triển khai  việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chuẩn bị hồ sơ thiết kế dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để trình cơ quan có thẩm quyền quy định và phê duyệt. Chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quy định của luật Đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Triển khai thi công và giám sát việc thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định nhà nước;

4. Tổ chức nghiệm thu khối lượng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành, quyết toán theo họp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật;

5. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

6. Nghiệm thu, bàn giao công trình;

7. Ký kết và thanh lý các hợp đồng khi thực hiện triển khai các dự án công trình xây dựng cơ bản, nghiệm thu bàn giao công trình. Được ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động;

8. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

 

Nguồn: Ban QLDAĐT&XD thành phố

 

Các tin đã đưa ngày: