PHÒNG THỐNG KÊ

05/06/2014

Điện thoại: 0211.3861189
Trưởng phòng: Trần Thị Trường
Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hương

  

 

Vị trí và chức năng

Ngành Thống kê được quản lý theo ngành dọc. Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục; cung cấp thông tin kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế – xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và từ các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh giao và sử dụng ngân sách địa phương khi có thẩm quyền về chuyên môn của Tổng cục Thống kê.

3. Tổng hợp báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cung cấp.

4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê (hàng năm) và các sản phẩm thống kê khác.

5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung ương.

6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật thống kê;

8. Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ theo phân cấp của Trung ương. Hướng dẫn chuyên môn thống kê cho Sở/ngành, thống kê doanh nghiệp, thống kê xã/phường/thị trấn.

9. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Luật Thống kê của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định;

10. Thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ  vào quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và quản lý hành chính theo chương trình, kế  hoạch của Tổng cục Thống kê.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, phục cấp ưu đãi nghề, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng trong phạm vi tỉnh.

12. Lập dự toán, thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm.

13. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê: Cục thống kê đã cung cấp dịch vụ thống kê qua trang Web của tỉnh gồm các ấn phẩm: Niên giám thống kê hàng năm, số liệu các cuộc điều tra, một số chỉ tiêu tổng hợp của tỉnh.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục Thống kê giao.

 

Nguồn: Phòng Thống Kê

 

Các tin đã đưa ngày: