Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, nhiệm kỳ 2016-2021

08/07/2021


  


Trụ sở

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3861202; Email: ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn


I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch: Lương Văn Long

Điện thoại: 0211.3861326

a)   Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

b)  Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

-  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn;

-   Những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực;

-  Công tác tài chính - ngân sách; đầu tư công;

-  Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật;

-  Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

-  Quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.

c)  Theo dõi và chỉ đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an thành phố, Ban CHQS thành phố.

d) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố với Tòa án nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch: Lê Anh Tân

Điện thoại: 0211.3861.326

Email:  tanla@vinhphuc.gov.vn 

a)  Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của UBND thành phố khi Chủ tịch UBND thành phố đi công tác vắng hoặc khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

b)  Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các ngành, lĩnh vực:

-       Kinh tế ngành, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - dịch vụ, khoa học và công nghệ;

-       Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; vệ sinh an toàn thực phẩm;

-       Đăng ký kinh doanh; quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

-       Phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn;

-       Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh:

-       Lao động - thương binh và xã hội;

-       Giáo dục và đào tạo;

-       Văn hóa, thông tin - truyền thông; thể dục thể thao;

-       Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

-       Công tác tổ chức, cán bộ, biên chế, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo;

-       Công tác cải cách hành chính;

-       Công tác văn phòng;

-       Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

-       Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

-       Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND thành phố phân công
c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Kinh tế; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Ban Quản lý Ch Vĩnh Yên; Hội Chữ thập đỏ thành phố; phường Ngô Quyền; phường Đống Đa; phường Hội Hợp; xã Thanh Trù.

đ) Giữ quan hệ phối hợp giữa UBND thành phố với Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

d)   Trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến: Đội quản lý thị trường số 1; Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng chính sách xã hội; Trung tâm Y tế thành phố; Chi cục Thống kê thành phố.

e)  Giữ  mối liên hệ và quan hệ phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

f) Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố về việc ban hành các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố giao chỉ đạo, điều hành và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

g)  Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký các văn bản và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố liên quan đến tất cả các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được giao chỉ đạo, điều hành và các dự án hỗn hợp theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Hải

Điện thoại: 0211.3861.326

Email: haitn@vinhphuc.gov.vn  

a)  Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các ngành, lĩnh vực:

-  Tài chính – kế hoạch (trừ các lĩnh vực: (1) Tài chính – ngân sách; (2) Đăng ký kinh doanh; quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, HTX, kinh tế tư nhân);

- Quản lý đô thị (trừ lĩnh vực quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị);

- Giao thông vận tải;

-  Tài nguyên và Môi trường;

-  Công tác thanh tra, tiếp công dân;

-  Công tác tư pháp;

-  Công tác Nội vụ (trừ các lĩnh vực: (1) Tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm CBCCVC, người lao động; (2) Công tác cải cách hành chính; (3) Công tác tổ chức, cán bộ, biên chế, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo);

-  Công tác quốc phòng - an ninh (trừ các lĩnh vực: (1) Phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; (2) Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh);

-  Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

-  Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

-  Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND thành phố phân công.

b)  Theo dõi và chỉ đạo: phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Quản lý đô thị; phòng Nội vụ; phòng Tư pháp; Thanh tra thành phố; Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố; phường Khai Quang; phường Liên Bảo; phường Tích Sơn; phường Đồng Tâm; xã Định Trung;

c)  Trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến: Kho bạc Nhà nước, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Vĩnh Yên; Chi cục Thuế thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

d)  Giữ quan hệ phối hợp hoạt động với các Ban Xây dựng Đảng và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

đ) Giữ  mối liên hệ và quan hệ phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

e)  Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố về việc ban hành các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố giao chỉ đạo, điều hành và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

f)   Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký các văn bản và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố liên quan đến tất cả các trình tự, thủ tục, hồ sơ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được giao chỉ đạo, điều hành và các dự án hỗn hợp theo phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

 


 

.

  II. THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ  

   

STT

Họ và Tên 

Chức vụ 

1

Lương Văn Long

Chủ tịch UBND thành phố

2

Lê Anh Tân

Phó Chủ tịch UBND thành phố

3

Trần Ngọc Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố

 4 Trần Hồng Trường
Trưởng Công an T.phố

5

Nguyễn Văn Tâm

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP

6

 Dương Thị Hải Liên  Trưởng phòng LĐ, TB&XH

7

Lê Học Hải

Trưởng phòng TN-MT

8

Hoàng Thị Hồng

Trưởng phòng TC-KH

9

Kim Văn Thịnh

Trưởng phòng Tư pháp

10

 Hoàng Đình Thuật  Chánh Thanh tra thành phố

11

Dương Đức Nam

Trưởng phòng QLĐT

12 Nguyễn Thị Kim Chung

Trưởng phòng GD-ĐT

13

Nguyễn Xuân Huy

Trưởng phòng VHTT

14

Nguyễn Đăng Tạo

Chánh văn phòng HĐND-UBND

 15


Nguyễn Ngọc Khánh


Trưởng phòng Kinh tế

     

 

III. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND

 1. VĂN PHÒNG HĐND, UBND THÀNH PHỐ
Chánh Văn phòng: Nguyễn Đăng Tạo
Điện thoại: 0211.3861599 

Email: taond@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn Phòng: Hoàng Khải Hoàn

Điện thoại: 0211.3656118

Email: hoanhk2@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thanh Tùng
Điện thoại: 0211.3710815

Phó Chánh Văn phòng: Thiều Chí Huỳnh

Email: huynhtc@vinhphuc.gov.vn2. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3722145

Phó phòng phụ trách: Nguyễn Việt Hùng

Email: hungnv17@vinhphuc.gov.vn

 Phó phòng: Nguyễn Việt Cường

Email: cuongnv11@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hiền

Email: hienptt@vinhphuc.gov.vn

 


3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3861586 
Trưởng phòng: Dương Thị Hải Liên

Email: liendth@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thảo

Phó phòng: Nguyễn Quốc Dân


 
4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Email: honght@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Email: hangntt5@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Lê Phương Linh

 


5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3861335

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Chung

Phó Phòng: Đỗ Thị Thu Hoài

Email: hoaidtt@vinhphuc.gov.vn


 

6. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN  

Điện thoại: 0211.3862386
Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy

Phó Phòng: Trần Thị Minh Tâm

Phó phòng: Trần Thị Thu Huyền

Email: huyenttt@vinhphuc.gov.vn

 


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3862861  
Trưởng phòng: Lê Học Hải  

Email: hailh2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Đông Giang

Email: giangnd3@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phùng Đắc Trì

 


8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 02113841744
Trưởng phòng: Kim Văn Thịnh

Email: thinhkv@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trương Thị Hồng Nhung

Email: nhungtth2@vinhphuc.gov.vn

 


9. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3862786  
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Khánh

Email: khanhnn2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Lê Mạnh Cường

Email: cươnglm@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Đình Trọng

Email: trongtd3@vinhphuc.gov.vn

 


10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3860521  
Chánh Thanh tra: Hoàng Đình Thuật

Emailt: thuathd@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thành San

Email: sannt@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Anh Tuấn

Emaij: tuanna12@vinhphuc.gov.vn

 

 

11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3847591

Trưởng phòng: Dương Đức Nam

Email: namdd2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Nguyễn Danh Mạnh

Email: manhnd3@vinhphuc.gov.vn

 


12.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại: 0211.3840607 
Giám đốc: (Đang cập nhật)

Email: 

Phó Giám đốc: Vũ Hoàng Mạnh

Email: manhvh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc:  Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đôc: Trần Vĩnh Dương13. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3861189
Trưởng phòng: Trần Thị Trường

Email: truongtt@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hương

 


14. Trung tâm VĂN HÓA - TT&TT thành phố
Điện thoại: 0211.3862386 
Giám Đốc:
Nguyễn Thị Lương
Phó Giám đốc: Đoàn Hồng Việt

 

 
15. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3720704 
Đội trưởng: Nguyễn Danh Mạnh

Đội phó: Nguyễn Xuân Huy

Email: huynx@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Ngọc Tuấn

Email: tuannn@vinhphuc.gov.vn

Đội phó: Nguyễn Thành Long


 

16. BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861979  
Trưởng ban:
Phó ban: Mai Xuân Tợi

Phó ban: Vũ Thị Loan

Phó ban: Lê Xuân Tương 

Các tin đã đưa ngày: