ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, NHIỆM KỲ 2021-2026

08/07/2021

I. THƯỜNG TRỰC UBND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021 - 2026.

  Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại: 0211.3861326

Email:  PhuongNV@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

b)  Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

-   Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn;

-      Những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực;

-      Công tác Tài chính - ngân sách; đầu tư công;

-      Công tác Quản lý đô thị; Giao thông vận tải

-      Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật;

-      Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c)  Theo dõi và chỉ đạo: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; Công an thành phố, Ban CHQS thành phố.

d) Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố với Tòa án nhân dân thành phố và Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

 

 

Đồng chí Lê Anh Tân - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại: 0211.3861.326

Email:  tanla@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

a)   Chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của UBND thành phố khi Chủ tịch UBND thành phố đi công tác vắng hoặc khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

b)  Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành các ngành, lĩnh vực:

-       Giáo dục và đào tạo;

-       Văn hóa, thông tin - truyền thông; thể dục thể thao;

-       Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

-       Công tác Nội vụ (trừ Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, thi đua khen thưởng, kỷ luật);

-       Công tác cải cách hành chính;

-       Công tác văn phòng;

-       Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

-       Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

-       Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND thành phố phân công.

c)       Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp theo dõi công tác quản lý đô thị và phòng Quản lý đô thị thành phố;

d)      Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Nội vụ; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Hội Chữ thập đỏ thành phố; phường Ngô Quyền; phường Đống Đa; phường Hội Hợp; xã Thanh Trù.

đ) Giữ quan hệ phối hợp giữa UBND thành phố với Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

e)       Trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến: Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Y tế thành phố; Chi cục Thống kê thành phố.

f)    Giữ  mối liên hệ và quan hệ phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

g)      Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố về việc ban hành các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố giao chỉ đạo, điều hành và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

 

 

Đồng chí Đào Văn Quyết - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 Điện thoại: 0211.3861326

Email:  QuyetDV@vinhphuc.gov.vn

  Lĩnh vực phụ trách:

          a)  Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các ngành, lĩnh vực:

         -       Lao động - thương binh và xã hội;

-     Tài nguyên và Môi trường;

-     Công tác thanh tra, tiếp công dân;

-     Công tác tư pháp;

-       Kinh tế ngành, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại - dịch vụ, khoa học và công nghệ;

-       Phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; vệ sinh an toàn thực phẩm;

-       Đăng ký kinh doanh; quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

-     Công tác quốc phòng - an ninh;

-     Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách;

-      Chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

-      Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND thành phố phân công.

b)  Theo dõi và chỉ đạo: phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Kinh tế; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Tư pháp; Thanh tra thành phố; Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố; Ban Quản lý Ch Vĩnh Yênphường Khai Quang; phường Liên Bảo; phường Tích Sơn; phường Đồng Tâm; xã Định Trung;

c)  Trong phạm vi thẩm quyền của UBND thành phố, theo dõi, phối hợp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến: Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng chính sách xã hội; Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Vĩnh Yên; Chi cục Thuế thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Đội quản lý thị trường số 1.

d)  Giữ quan hệ phối hợp hoạt động với các Ban Xây dựng Đảng và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

đ) Giữ  mối liên hệ và quan hệ phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

e)  Chỉ đạo toàn diện, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố về việc ban hành các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố giao chỉ đạo, điều hành và các văn bản khác khi được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền.

Theo: QĐ 2956/QĐ-UBND

Ngày 7/10/2021 của UBND thành phố

  

III. CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND

 1. VĂN PHÒNG HĐND, UBND THÀNH PHỐ
Chánh Văn phòng: Dương Đức Nam
Điện thoại: 0211.3861599 

Email: namdd2@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn Phòng: Hoàng Khải Hoàn

Điện thoại: 0211.3656118

Email: hoanhk2@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Hồng Việt
Điện thoại: 0211.3710815

Phó Chánh Văn phòng: Thiều Chí Huỳnh

Email: huynhtc@vinhphuc.gov.vn

2. PHÒNG NỘI VỤ
Điện thoại: 0211.3722145

Trưởng phòng: Nguyễn Việt Hùng

Email: hungnv17@vinhphuc.gov.vn

 Phó phòng: Nguyễn Việt Cường

Email: cuongnv11@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phạm Thị Thu Hiền

Email: hienptt@vinhphuc.gov.vn 


3. PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 0211.3861586 
Trưởng phòng: Dương Thị Hải Liên

Email: liendth@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Thị Thảo

Phó phòng: Hà Thị Thu Hạnh

 
4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Điện thoại: 0211.3861188  

Trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng

Email: honght@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Email: hangntt5@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Lê Phương Linh
 


5. PHÒNG GIÁO DỤC
Điện thoại: 0211.3861335

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Chung

Phó Phòng: Đỗ Thị Thu Hoài

Email: hoaidtt@vinhphuc.gov.vn

Phó Phòng: Trần Thị Minh Tâm
 

 

6. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN  

Điện thoại: 0211.3862386
Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Huy

Phó Phòng: Đoàn Thanh Tùng

Phó phòng: Trần Thị Thu Huyền

Email: huyenttt@vinhphuc.gov.vn

 


7. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3862861  
Phó phòng phụ trách: Nguyễn Đông Giang

Email: giangnd3@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Phùng Đắc Trì

 


8. PHÒNG TƯ PHÁP
Điện thoại: 02113841744
Trưởng phòng: Lê Học Hải

Email: hailh2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Tạ Thị Hương Thư

 


9. PHÒNG KINH TẾ 
Điện thoại: 0211.3862786  
Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Khánh

Email: khanhnn2@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Lê Mạnh Cường

Email: cươnglm@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Trần Đình Trọng

Email: trongtd3@vinhphuc.gov.vn

 


10. THANH TRA
Điện thoại: 0211.3860521  
Chánh Thanh tra: Hoàng Đình Thuật

Email: thuathd@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Thành San

Email: sannt@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh thanh tra: Nguyễn Anh Tuấn

Email: tuanna12@vinhphuc.gov.vn

  

11. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3847591

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thu

Phó phòng: Nguyễn Danh Mạnh

Email: manhnd3@vinhphuc.gov.vn

Phó phòng: Dương Thanh Tùng

 


12.BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điện thoại: 0211.3840607 
Giám đốc: Vũ Hoàng Mạnh

Email: manhvh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc:  Nguyễn Thanh Bình

Phó Giám đốc: Vũ Thế Anh

Phó Giám đốc: Trần Vĩnh Dương


 
13. TRUNG TÂM VĂN HÓA - TT&TT
Điện thoại: 0211.3862386 
Giám Đốc:
Nguyễn Thị Lương

Email: luongnt@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Phan Thương Điệp

   
14. ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
Điện thoại: 0211.3720704 
Đội trưởng: Nguyễn Danh Mạnh

Đội phó: Nguyễn Xuân Huy

Email: huynx@vinhphuc.gov.vn

 
 

15. BAN QUẢN LÝ CHỢ VĨNH YÊN
Điện thoại: 0211.3861979  
Trưởng ban: Mai Xuân Tợi
Phó ban: Vũ Thị Loan

Phó ban: Lê Xuân Tương

 

16. PHÒNG THỐNG KÊ
Điện thoại: 0211.3861189
Trưởng phòng: Trần Thị Trường

Email: truongtt@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hương

 

Các tin đã đưa ngày: