Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

29/04/2021

File đính kèm