Công văn số 1279/UBND-VP v/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp PCDB COVID-19 tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

25/05/2021

File đính kèm