Quyết định 1338/QĐ-UBND: V/v quy định các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu CN và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh VP trong điều kiện mới

27/05/2021