Quyết định 2493/QĐ-UBND: thu hồi đất tại xã Thanh Trù để thực hiện dự án: Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc (Hợp phần 5)

31/08/2021