Quyết định 2740/QĐ-UBND: V/v thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá QSD đất tại khu Đồng Dộc - Cửa Làng, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên (lần 6)

22/09/2021