Công văn: 3311/UBND-VP v/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 và văn bản số 9899/UBND-VX1 ngày 08/11/2021

12/11/2021

File đính kèm