Công văn:3330/UBND-VP V.v thực hiện chỉ đạo của BCĐ tỉnh tại văn bản số 10108/CV-BCĐ ngày 13/11/2021, các chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số: 10100/UBND-VX1, 10109/UBND-TH3 và Kết luận số 284/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

15/11/2021

File đính kèm