Công văn:3422/UBND-KT V/v tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố

19/11/2021

File đính kèm