Công văn:3425/UBND-VP V/v thực hiện chỉ đạo của BCĐ tỉnh tại văn bản số 10282/CV-BCĐ ngày 18/11/2021, chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10298/UBND-VX1 và Sở Y tế tại văn bản số 4368/SYT-NVYD ngày 18/11/2021

19/11/2021

File đính kèm