Công văn: 3438/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

22/11/2021