Công văn: 3499/UBND-HD v/v Hướng dẫn cấp bách tạm thời thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố

26/11/2021