Công văn: 3875/UBND-LĐTBXH V/v phối hợp tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

30/12/2021

File đính kèm