Kế hoạch: 02/KH-UBND v/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên

05/01/2022

File đính kèm