Liên đoàn lao động

01/10/2019

Điện thoại: 0211.3861004
Chủ tịch: Ngô Giang Thanh

Phó Chủ tịch: Trần Thị Phượng

Phó Chủ tịch: Phan Quốc Hương

  

Chức năng:

1.Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ Thành phố.

2.Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình công tác công đoàn và phong trào CNVC-LĐ Thành phố; đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các giải pháp để thực hiện các Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

3.Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố trong việc quản lý các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố để tạo các điều kiện về kinh tế, văn hóa phục vụ hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ Thành phố.

Nhiệm vụ:

a. Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

b. Phối hợp  với các Cơ quan chức năng của Nhà nước  cấp  huyện,  công  đoàn  ngành  địa phương và tương đương để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp  lao động, tổ chức đối thoại  với  người sử dụng  lao động, tổ chức, Lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

c. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi  ích  hợp pháp, chính đáng của người  lao động ở Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu. Đại diện cho Công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động khi được Công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

d. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, Cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động.

đ. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

e. Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh.

g. Quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 

Nguồn: LĐLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: