Thông báo số 62/TB-TCKH v/v Lựa chọn tổ chức đấu giá thuê quyền sử dụng đối với 56 kiot tầng 3 Chợ Vĩnh Yên

24/02/2021

File đính kèm

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào